tình trạng răng ảnh hưởng tới thời gian niềng răng